روتور پمپ گرنفوس

1.800.000 تومان

روتور پمپ گرنفوس، قابل استفاده به روی انواع پمپ های شرکت گرنفوس